Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Gwener, 26ain Chwefror, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau Chwip Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Adolygiad Estyn o Waith Awdurdodau Lleol yn Cefnogi eu Cymunedau Dysgu 2020 pdf icon PDF 428 KB

Derbyn ac ystyried Adolygiad Estyn o waith Awdurdodau Lleol yn cefnogi eu cymunedau dysgu mewn ysgolion ac unedau atgyfeirio disgyblion yn ystod y cyfnod Mawrth i Hydref 2020.

5.

RHAGLEN WAITH

Sylwer bod cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol wedi’u trefnu fel a ganlyn.  Sylwer ag eithrio y cyfarfod ar 17 Mawrth, efallai y bydd dyddiadau eraill yn gallu newid er mwyn cynnwys eitemau eraill sydd angen eu hystyried.

 

17-03-21

11.00 - 12.30

Categoriiaith Ysgol Bro Hyddgen

14-05-21

(I’w gadarnhau)

10.00 - 12.00

Ôl-16 (Cabinet 18-05-21)

Perfformiad Q4 + Risg

CyllidebChwarter 4? – Arbedion effeithlonrwydd

24-06-21 (I’w gadarnhau)

10.00 - 12.00

CSGA (Cabinet 22-06-21) - TBC

Cyllidebau Ysgol 2021-22?

All-dro Cyllidebau Ysgolion 2020-21?

10-09-21 (I’w gadarnhau)

10.00 - 12.00

PerfformiadChwarter 1+ Risg (I’w gadarnhau)

Cyllidebchwarter 2? – arbedion effeithlonrwydd

22-10-21 (I’w gadarnhau)

10.00 - 12.00

PerfformiadChwarter 2 + Risg

03-12-21 (I’w gadarnhau)

10.00 - 12.00