Agenda

Public Service Board Scrutiny Committee
Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Elizabeth Patterson  Scrutiny Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 279 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod Pwyllgor Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhaliwyd ar 3 Hydref 2019.

 

3.

Materion yn codi o’r cofnodion pdf icon PDF 348 KB

Mae’r ymatebion i ymholiadau a nodwyd yn y cyfnodion wedi’u hatodi.

 

4.

Ymateb ar Gam 6 pdf icon PDF 32 KB

I nodi’r arsylwadau craffu a wnaed ac ymateb y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar Gam 6.

 

5.

Diweddariad ar Gam 2 pdf icon PDF 99 KB

Derbyn diweddariad ar Gam 2: ‘Sefydlu fframwaith rheoli perfformiad syml ac effeithiol i fonitro cynnydd o ran datblygu’r camau llesiant a gwireddu’r weledigaeth’.

 

6.

Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gan Swyddfa Archwilio Cymru. pdf icon PDF 616 KB

I ystyried adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru – Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus – Hydref 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Arolwg Tracio Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf icon PDF 75 KB

I dderbyn Arolwg Tracio Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

I drafod Argymhelliad 17:

 

‘argymell fod Cadeirydd Pwyllgor Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn mynychu cyfarfod nesaf y Pwyllgor Cydlynu i gymryd rhan mewn trafodaethau sy’n effeithio ar gylch gwaith pwyllgor craffu’t Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus’

 

gyda Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Sir Powys.

 

8.

Cofnodion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf icon PDF 253 KB

Mae cofnodion cyfarfod a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhaliwyd ar 19 Medi 2019 wedi’u hatodi.

 

Cynhaliwyd cyfarfod pellach o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar 19 Rhagfyr 2019.  Mrs A Davies (cynrychiolydd Cyngor Sir Powys ar Bwyllgor Craffu’r Bwrdd) aeth i’r cyfarfod hwn ac mae  nodyn wedi’i atodi.  Bydd cofnodion y cyfarfod hwn ar gael maes o law.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN WAITH

Dyma ddyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:

·         9 Ebrill 2020

·         16 Gorffennaf 2020

·         15 Hydref 2020

 

Lleoliadau i’w cadarnhau.