Rhesymau wedi'u cyfyngu

Trwy rinwedd paragraff(au) 12 Rhan 1 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Explanation of Reasons