Cofrestr datgan cysylltiadau

Williams, Michael

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Mercher, 29ain Mai, 2019, 5.42 pm.

Yr wyf fi, y Cynghorydd Sir, Williams, Michael, y'n Aelod o Gyngor Sir Powys yn hysbysu bod gennyf y buddiannau ariannol a'r buddiannau eraill canlynol y mae'n ofynnol eu cofnodi yn y gofrestr gyhoeddus statudol, fel y nodir isod:

1. Manylion am unrhyw waith neu fusnes sy'n cael ei gyflawni gennych chi?
Enw'r Cyflogwr neu Gorff Disgrifiad o'r Gweithgaredd Cyflogaeth
dim
2. Enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni yr ydych yn bartner ynddo a / neu enw unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl
Enw'r Person / Cwmni
dim
3. Manylion am unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch ethol neu unrhyw dreuliau a wariwyd gennych wrth i chi gyflawni eich dyletswyddau fel aelod
Enw'r Person / Y Corff sy'n Gwneud y Taliadau
dim
4. Manylion am unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau'r corff hwnnw sy'n fwy na gwerth enwol o £25,000 neu un rhan o gant o gyfanswm cyfalaf cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw.
Enw'r Corff / Cwmni
H.S.B.C., Santander, Prudential
5. Manylion unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng eich awdurdod a chi neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff corfforaethol a nodwyd yn (4) uchod
Enw'r Cwmni / Corff Corfforaethol Math o Gontract (h.y. nwyddau, gwasanaethau neu waith))
dim
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod
Cyfeiriad / Disgrifiad o'r Tir Y math o Fuddiant yn y Tir
5 Bryn-y-Gog, Machynlleth, Powys SY20 8HL Residential
7. Manylion unrhyw dir lle mae eich awdurdod yn landlord arno a'r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, yn gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu yn gorff o'r math a ddisgrifir yn (4) uchod.
Cyfeiriad / Disgrifiad o'r Tir Enw'r Cwmni / Corff Corfforaethol
dim
8. Manylion unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (yn unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu ragor
Cyfeiriad / Disgrifiad o'r Tir
dim
9. Manylion am unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu iddo gan eich awdurdod
Enw'r Corff Swydd
Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth, Powys SY20 8DR L.E.A. Governor
Ysgol Cedewain, Maesyrhandir, Newtown, Powys SY16 1LH L.E.A. Governor
Shrewsbury-Aberystwyth Rail Passengers' Association (S.A.R.P.A.) Aelod
Cambrian Coast Railway Line Liaison Committee Aelod
Shrewsbury-Aberystwyth Rail Liaison Committee Aelod
Mid Wales Housing Board (observer)
Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE) Aelod
10. Manylion am aelodaeth o unrhyw awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus
Enw'r Awdurdod Cyhoeddus / Corff Swydd
Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth, Powys L.E.A. Governor
Ysgol Cedwain, Maesyrhandir, Newtown, Powys L.E.A. Governor
Shrewsbury-Aberystwyth Rail Passengers' Association (S.A.R.P.A.) Aelod
Shrewsbury-Aberystwyth Rail Liaison Committee Aelod
Cambrian Coast Railway Line Liaison Committee Aelod
Machynlleth Town Council Aelod
Mid Wales Housing Board (Observer)
Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE) Aelod
11. Manylion am aelodaeth o unrhyw gwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff arall sydd â dibenion elusennol
Enw'r Cwmni / Cymdeithas / Elusen neu Gorff Swydd
Machynlleth Bowling Club Trustee
Community Action Machynlleth District (CAMAD) Trustee
Broddyfi Advice Centre (now known as Advice Mid Wales) Trustee
Machynlleth Dial-A-Ride Trustee
Gerddi Bro Ddyfi Gardens Committee Member
Dyfi Land Trust Trustee
Machynlleth Care Centre Trustee
Machynlleth Scouts Chairman
Machynlleth Guides Ambassador
12. Manylion am aelodaeth o unrhyw gorff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
Enw'r Corff Swydd
Machynlleth Town Council Aelod (Cynghorydd)
Mid Wales Housing Board (Observer)
Standing Advisory Council on Religious Education Aelod
13. Manylion am aelodaeth o unrhyw undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw'r undeb llafur / cymdeithas broffesiynol Swydd
UNISON Retired Member
14. Manylion am aelodaeth o unrhyw glwb preifat neu gymdeithas neu sy'n gweithredu yn ardal Cyngor Sir Powys, lle mae gennych swydd reoli gyffredinol
Enw'r clwb neu gymdeithas Swydd
Royal British Legion Aelod