Agenda

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Llun, 11eg Mai, 2020 2.30 pm

Lleoliad: By Skype. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

Cofnodion

3a

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf / Minutes of the Last Meeting 20/11/19 pdf icon PDF 505 KB

Dogfennau ychwanegol:

3b

Cofnodion Sesiwn Cabinet ar y Cyd ar y Ddogfen Gynnig / Minutes of the Joint Cabinet Session on the Proposition Document 21/02/20 pdf icon PDF 277 KB

4.

DOGFEN GYNNIG: GWELEDIGAETH AR GYFER TYFU CANOLBARTH CYMRU Cynllun Economaidd Strategol a Chynllun y Fargen Dwf / PROPOSITION DOCUMENT: A VISION FOR GROWING MID WALES Strategic Economic Plan & Growth Deal Roadmap

4a

Blaen Adroddiad / Cover Report pdf icon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

Y Ddogfen Gynnig / The Proposition Document pdf icon PDF 2 MB

5.

ADNODDAU: ARIAN REFENIW LLYWODRAETH CYMRU / RESOURCING: WELSH GOVERNMENT REVENUE FUNDING

5a

Adroddiad / Report pdf icon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

5b

Llythyr Cynnig Arian Ll.C. / WG Funding Offer Letter pdf icon PDF 551 KB

5c

Adroddiad Monitro / Monitoring Report pdf icon PDF 328 KB

6.

DIWEDDARIAD LLYWODRAETHU Ar lafar / GOVERNANCE UPDATE Verbal

6a

Cytundeb Rhyng-Awdurdod / Inter-Authority Agreement

6b

Trefniadau Craffu Rhanbarthol / Regional Scrutiny Arrangements

6c

Grwp Strategaeth Economaidd Strategaeth Economaidd / Economic Strategy Group

6d

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol / Regional Learning & Skills Partnership

7.

Unrhyw Fater Arall

8.

DYDDIADAU CYFARFODYDD / DATES OF FUTURE MEETINGS

I’w adolygu / To be reviewed:

28 Mai/May 2020  -15.30, Llandrindod  

3 Medi/September 2020 – 14.30, Ystwyth, Aberaeron

18 Tachwedd/ November 2020 - 14.30, Llandrindod