Agenda

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Iau, 11eg Tachwedd, 2021 5.00 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau/Welcome and Apologies

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

COFNODION DRAFFT Y CYFARFOD DIWETHAF / DRAFT MINUTES OF THE LAST MEETING 21/09/21 pdf icon PDF 433 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLYWODRAETHIANT: Grwp Ymgynghorol y Sector Preifat / GOVERNANCE: Private Sector Advisory Group

·         BlaenAdroddiad / Cover Report

·         Rol a Chylch Gorchwyl y Gr?p Ymgynghorol Economaidd (EAG) / Role and Terms of Reference for the Economic Advisory Group (EAG)

 

 

5.

Eithrio'r cyhoedd / Exclusion of the Public

Nid yw'r adroddiad sy'n ymwneud ag eitem 5 i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithredig fel y'i diffinnir ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor, ar ôl cymhwyso'r Prawf Budd Cyhoeddus, yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, bydd y cyhoedd a'r wasg yn cael eu heithrio o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath, yn unol ag Adran 100B(2) o'r Ddeddf.

 

The report relating to item 5 is not for publication as it contains exempt information as defined in paragraph 14 of Part 4 of Schedule 12A to the Local Government Act 1972 as amended by the Local Government (Access to information) (Variation) (Wales) Order 2007. If, following the application of the Public Interest Test, the Council resolves  to consider this item in private, the public and press will be excluded from the meeting during such consideration, in accordance with Section 100B(2) of the Act.

6.

EITEM WEDI'I HEITHRIO: Y FARGEN TWF CANOLBARTH CYMRU: CYTUNDEB DRAFFT Y FARGEN DERFYNOL / EXEMPT ITEM: MID WALES GROWTH DEAL: DRAFT FINAL DEAL AGREEMENT

·         BlaenAdroddiad / Cover Report

·         Cytundeb Bargen Terfynol BTCC Drafft / Draft MWGD Final Deal Agreement

Dogfennau ychwanegol:

7.

Unrhyw Fater Arall / Any Other Busnes

8.

DYDDIADAU CYFARFODYDD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

10 Rhagfyr 2021 11am - Rhithiol l 10 December 2021 11 am – Virtual

Dyddiadau 2022 i’w cadarnhau maes o law / 2022 dates to be confirmed in due course