Agenda a chofnodion

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Iau, 11eg Mawrth, 2021 5.30 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU / WELCOME AND APOLOGIES

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

COFNODION DRAFFT Y CYFARFOD DIWETHAF 03/02/21 / DRAFT MINUTES OF THE LAST MEETING 03/02/21 pdf icon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

BARGEN TWF CANOLBARTH CYMRU: DATBLYGU'R PORTFFOLIO / MID WALES GROWTH DEAL: PORTFOLIO DEVELOPMENT

4a

Adroddiad: Diweddariad cynnydd a chyd-destun i'r drafodaeth / Report: Progress update and context for discussion pdf icon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

Ar Lafar: Adborth o'r Grwp Strategaeth Economaidd / Verbal: Feedback from the Economic Strategy Group

5.

LLYWDORAETHIANT: Cytundeb Rhyng-Awdurdod Diwygiedig / GOVERNANCE: Revised Inter-Authority Agreement

6.

PARTNERIAETH DYSGU A SGILIAU RHANBARTHOL (PDSRh): DIWEDDARIAD A CHAMAU NESAF / REGIONAL LEARNING AND SKILLS PARTNERSHIP (RLSP): PROGRESS BRIEFING AND NEXT STEPS

7.

UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

8.

DYDDIADAU'R CYFARFODYDD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

11 Mehefin / June 2021 – Rhithiol / Virtual

21 Medi / September 2021 – Rhithiol / Virtual

10 Rhagfyr / December 2021 - Rhithiol / Virtual