Agenda a chofnodion

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Gwener, 4ydd Rhagfyr, 2020 2.00 pm

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU / WELCOME AND APOLOGIES

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF / MINUTES OF THE LAST MEETING 10/11/20 pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Eithrio'r cyhoedd / Exclusion of the public

Nid yw'r adroddiad sy'n ymwneud ag eitem 5 i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithredig fel y'i diffinnir ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor, ar ôl cymhwyso'r Prawf Budd Cyhoeddus, yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, bydd y cyhoedd a'r wasg yn cael eu heithrio o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath, yn unol ag Adran 100B(2) o'r Ddeddf.

 

The report relating to item 5 is not for publication as it contains exempt information as defined in paragraph 14 of Part 4 of Schedule 12A to the Local Government Act 1972 as amended by the Local Government (Access to information) (Variation) (Wales) Order 2007. If, following the application of the Public Interest Test, the Council resolves  to consider this item in private, the public and press will be excluded from the meeting during such consideration, in accordance with Section 100B(2) of the Act.

 

5.

EITEM EITHREDIG: BARGEN TWF CANOLBARTH CYMRU: DOGFEN DDRAFT PENNAU TELERAU / EXEMPT ITEM: MID WALES GROWTH DEAL: DRAFT HEADS OF TERMS

Dogfennau ychwanegol:

6.

UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

7.

DYDDIADAU CYFARFOD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

Mae dyddiadau 2021 yn cael eu trefnu, i gyfarfod 4 gwaith y flwyddyn.

Dates for 2021 will be scheduled in the coming weeks, to meet 4 times a year.