Agenda a chofnodion

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Mawrth, 10fed Tachwedd, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Zoom Meeting

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU / WELCOME AND APOLOGIES

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 23/07/20 / MINUTES OF THE LAST MEETING 23/07/20 pdf icon PDF 461 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

BARGEN DWF: DIWEDDARIAD CYNNYDD / GROWTH DEAL: PROGRESS UPDATE pdf icon PDF 286 KB

Papur briffio er gwybodaeth / Briefing for information

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

BARGEN DWF: DATBLYGIAD Y PORTFFOLIO / GROWTH DEAL: PORTFOLIO DEVELOPMENT pdf icon PDF 486 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

BWRDD TCC: DIWEDDARIAD AR Y GYLLIDEB REFENIW 2020/21 / GMW BOARD: UPDATE ON REVENUE BUDGET 2020/21 pdf icon PDF 381 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

PARTNERIAETH SGILIAU A DYSGU RHANBARTHOL (PSDRh) / REGIONAL LEARNING AND SKILLS PARTNERSHIP (RLSP) pdf icon PDF 627 KB

Cynnig i Lywodraeth Cymru – i’w gytuno / Proposal to Welsh Government – for agreement.

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLYWODRAETHIANT / GOVERNANCE pdf icon PDF 414 KB

·         Newid i Gytundeb Rhyng-Awdurdod 1: i alluogi y cynnig ar gyfer y PSDRh

·         Inter-Authority Agreement 1 Modification: to accommodate the RLSP proposal

Dogfennau ychwanegol:

9.

UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

10.

DYDDIADAU CYFARFODYDD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

04 Rhagfyr – 14:00 - Rhithiol

04 December – 14:00 - Virtual

Bydd dyddiadau ar gyfer 2021 yn cael eu pennu yn yr wythnosau nesaf, i gwrdd 4 gwaith y flwyddyn.

 

Dates for 2021 will be scheduled in the coming weeks, to meet 4 times a year.

 

 

Cofnodion:

4 December 2020 at 14.00.