Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2021 3.30 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Ethol Is-Gadeirydd

Yn codi o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor, i ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn dilynol.

3.

Datganiad o Fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

4.

Datganiad Chwip y Pleidiau

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

5.

Cynigion Cronfa Adfer Covid pdf icon PDF 642 KB

Craffu adroddiad drafft yr Aelod Portffolio ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd ac i wneud unrhyw argymhellion neu sylwadau i’r Cabinet.

6.

Rhaglen Waith Craffu

Nodi y bydd cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

 

12-07-21

10.00 - 12.00

Teams Live

 

·         Arweinyddiaeth a phrentisiaeth

·         Adroddiad trosedd ac anhrefn

 

I’w gadarnhau:

·         Perfformiad Chwarter 1 + Risg

·         Freedom Leisure

·         Cyllideb Chwarter1 – arbedion effeithlonrwydd

06-09-21

10.00 - 12.00

Teams Live

 

I’w gadarnhau:

·         Freedom Leisure (I’w gadarnhau)

18-10-21

14.00 - 16.00

Teams Live

Perffformiad Chwarter 2 + Risg

 

I’w gadarnhau:

·         Cyllideb Chwarter 2 – arbedion effeithlonrwydd

29-11-21

10.00 - 12.00

Teams Live

·             Trosedd ac anhrefn / Adolygiad Diogelwch Cymunedol a’r hyn sy’n digwydd gyda Chyngor Sir Powys

 

Adlewyrchiad y Pwyllgor

Gofynnir i’r Pwyllgor dreulio 5 i 10 munud yn adlewyrchu ar y cyfarfod heddiw.