Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran unrhyw eitemau sydd i’w trafod yn y cyfarfod.

 

3.

Datganiad o Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

 (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

 

4.

Diweddariad ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol pdf icon PDF 1 MB

Derbyn ac ystyried adroddiad gan Gydlynydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, ynghyd â gwybodaeth a ofynnwyd amdano yn y cyfarfod diwethaf.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Perfformiad a Risg – Chwarter 2.

5.1

Adroddiad Perfformiad – Chwarter 2

Derbyn ac ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio – Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddiol. 

 

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen yr adroddiad perfformiad:

 

Dolen i’r Adroddiad Perfformiad – Chwarter 2

 

 

5.2

Cofrestr Risg Strategol – Chwarter 2 pdf icon PDF 100 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio – Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen waith Craffu

Nodi dyddiadau cyfarfodydd nesaf y Pwyllgor:

 

27-01-22

10.00 – 12.00

Perfformiad a Risg Ch. 3

Proses Cronfa Adferiad Covid a grantiau eraill.

31-01-22

14.00 – 16.00

Cyllideb (Drafft)

28-02-22

10.00 – 12.00

Yr Argyfwng Hinsawdd a Chyllideb Carbon Llywodraeth Cymru. 

23-06-22

10.00 – 12.00

Y Stryd Fawr / Defnydd o Ganol Trefi yn y dyfodol.

 

Diweddariad Tai – Ailstrwythuro rheolwyr Tai / stoc tai / digartrefedd.

 

25-07-22

14.00 – 16.00

Perfformiad a Risg Ch. 1

Cyfrifoldebau Rheoleiddio – Eiddo, Cynllunio a Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd.

19-09-22

10.00 – 12.00

Rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus

31-10-22

10.00 – 12.00

Perfformiad a Risg Ch. 2

 

12-12-22

10.00 – 12.00

 

 

 

Myfyrio ar y cyfarfod

Gofynnir i’r Pwyllgor gymryd 5 i 10 munud i fyfyrio ar y cyfarfod heddiw.