Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 6ed Medi, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran eitemau sydd i’w trafod yn y cyfarfod. 

 

3.

Datganiad o chwipiau plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Tlodi Plant ym Mhowys pdf icon PDF 2 MB

Derbyn ac ystyried y canlynol:

 

(i)       Adroddiad a baratowyd gan yr Uned Dadansoddeg ac Ymchwil Busnes ar dlodi plant ym Mhowys. 

 

(ii)       Cyflwyniad gan Ellie Harwood (Gr?p Gweithredu ar Dlodi Plant).

 

(iii)      Canlyniadau arolwg a gomisiynwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor. 

 

 

Fel gwybodaeth gefndir, dyma ddolen i wefan Dileu Tlodi Plant fu’n adolygu tlodi plant a chymharu 2014/15 a 2019/20.

 

Child poverty in your area 2014/15 – 2019/20 – End Child Poverty

 

Bydd y map rhyngweithiol ar ddiwedd y dudalen yn dangos sefyllfa Powys. 

 

Hefyd, dyma ddolen i’r Cwestiynau Cyson sy’n esbonio’r wybodaeth a ddefnyddiwyd i’r ymchwil. 

 

FAQ on local child poverty research – End Child Poverty

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Arweinyddiaeth a Phrentisiaethau

Derbyn ac ystyried cyflwyniad gan Paul Bradshaw (Pennaeth Gwasanaeth) a Lynne Griffin, Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu. 

 

 

6.

Ailgylchu

Derbyn ac ystyried cyflwyniad gan Ashley Collins, Uwch-reolwr – Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu. 

 

7.

Rhaglen waith Craffu

Gwneud nodyn o gyfarfodydd nesaf y Pwyllgor:

 

18-10-21

 

14.00 - 16.00

Teams Live

·     Perfformiad Ch. 2 + Risg

·     Cyllid Ch. 2 + arbedion effeithlonrwydd

29-11-21

 

10.00 - 12.00

Teams Live

·          Trosedd ac Anhrefn / Adolygu Diogelwch Cymunedol / Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

 

 

Myfyrio ar waith y Pwyllgor

Ar ddiwedd y cyfarfod, gofynnir i’r Pwyllgor gymryd 5 – 10 munud i fyfyrio ar y cyfarfod heddiw.