Agenda

Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee
Dydd Llun, 18fed Mai, 2020 10.30 am

Lleoliad: By Teams. View directions

Cyswllt: Wyn Richards, Scrutiny Manager and Head of Democratic Services  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiad Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001. (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda. 

 

4.

Craffu gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes. pdf icon PDF 123 KB

Derbyn er gwybodaeth, manylion gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes sy’n destun craffu.

 

5.

Craffu gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes – Pwyllgor Craffu yr Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu.

5.1

Adroddiadau briffio pdf icon PDF 410 KB

Derbyn yr adroddiad briffio amgaeedig fel gwybodaeth gefndir:

 

 

5.2

Diweddariadau llafar a chraffu gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes.

Derbyn diweddariad llafar ar y nodyn briffio a ddosbarthwyd gyda’r agenda a chraffu unrhyw faterion sy’n codi o hwnnw.

 

 

 

6.

Rhaglen waith craffu

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 1 Mehefin 2020

(11.00 to 12.00)

 

Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried pa eitemau y dylid eu cynnwys yn y rhaglen waith ar gyfer y cyfarfodydd nesaf a fydd yn cael eu cynnal bob pythefnos.

 

Gan y bydd y cyfarfodydd yn para awr, dylid dewis 2 bwnc i bob sesiwn.