Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 24ain Chwefror, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol pdf icon PDF 227 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol a gynhaliwyd fel cofnod cywir:

13 Ionawr, 2020.

29 Ionawr, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiad Chwipiaid y Pleidiau

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

 (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.  

4.

Datganiadau o Ddiddordeb

Unrhyw ddatganiadau o ddidordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

5.

'Datganiad o Fwriad' Diwygiedig Powys ECO Flex pdf icon PDF 602 KB

Craffu cyn-penderfyniad o’rDatganiad o FwriadDiwygiedig Powys ECO Flex.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penodiadau i Weithgorau

Penodi Aelodau i’r Gweithgorau canlynol:

7.

Cyd-Weithgor Bargen Twf Canolbarth Cymru

Penodi 3 aelod o’r Pwyllgor i’r Cyd-Weithgor yn ymwneud â Bargen Twf Canolbarth Cymru.

6.2

Gweithgor Adolygu Meysydd Parcio

Penodi 5 aelod ar y Gweithgor Adolygu Meysydd Parcio.

7.

Rhaglen Waith Craffu pdf icon PDF 122 KB

Derbyn copi o’r Blaenraglen Waith Craffu a gwneud unrhyw awgymriadau ar gyfer eitemau i’w hychwanegu neu eu dileu i’w hystyried gan y Pwyllgor Cydlynu.