Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 13eg Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol pdf icon PDF 215 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiad o Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau yngl?n â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

 (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Datganiadau o Ddiddordeb

Unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod yn y cyfarfod.

 

5.

Protocol diwygiedig ar gyfer caniatáu digwyddiadau chwaraeon moduro sy’n effeithio ar lwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd cyfyngedig dan adran 33 Deddf Traffig y Ffyrdd 1988. pdf icon PDF 250 KB

I graffu’r Protocol drafft ar gyfer digwyddiadau chwaraeon moduro cyn gwneud penderfyniad.  Mae adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth wedi’i gynnwys.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad ar Safonau Llyfrgelloedd Cymru pdf icon PDF 378 KB

I graffu’r Adroddiad ar Safonau Llyfrgelloedd Cymru cyn gwneud penderfyniad.  Mae adroddiad yr Aelod Portffolio ar Bobl Ifanc a Diwylliant wedi’i gynnwys.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gweithgor Cynllun Datblygu Lleol – Penodi aelod i arsylwi.

Penodwyd y Cynghorydd Phil Pritchard gan aelodau Sir Drefaldwyn (a oedd yn aelod arsylwi’r Pwyllgor ar y Gweithgor) i gymryd lle’r Cynghorydd Heulwen Hulme ar ôl ei phenodi i’r Cabinet.

 

Gofynnir i’r Pwyllgor benodi Aelod i Arsylwi ar y Gweithgor CDLl yn lle’r Cynghorydd Pritchard.

 

8.

Argymhellion y Gweithgor pdf icon PDF 216 KB

I dderbyn argymhellion y gweithgorau canlynol ynghyd ag atebion y Cabinet:

 

(i)         Strategaeth Ddigidol Powys  – 20.11.2019

 

9.

Rhaglen Waith Craffu pdf icon PDF 136 KB

Derbyn copi o flaenraglen waith craffu ac awgrymu unrhyw eitemau i’w hychwanegu neu ddileu er ystyried y Pwyllgor Cydlynu.