Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Iau, 28ain Ionawr, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

3.

Datganiad gan Chwip y Pleidiau

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001. (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Y Gyllideb Ddrafft 2021 - 22

Craffu’r Gyllideb Ddrafft 2021- 22.

 

Wedi’u hatodi mewn perthynas a chynigion y Gyllideb y Cabinet i’r Cyngor mae’r dogfennau canlynol:

 

(i)         Copi o adroddiad y Cabinet i ddarparu’r cyd-destun cyffredinol ar gyfer y broses gosod y gyllideb (Wedi’i atodi)

(ii)        Copi o’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Model Adnoddau Cyllid (Atodiadau A a B)

(iii)       Copi o gynigion gostyngiadau costau Gwasanaethau (Atodiad C)

(iv)       Copi o Adroddiad Ffioedd a Thaliadau sy’n darparu gorolwg i gynigion Gwasanaethau ar gyfer cynhyrchu incwm.  (Atodiadau D ac E – I ddilyn)

(v)        Copi o’r Strategaeth Gyfalaf a’r Strategaeth Rheoli’r Trysorlys. (Atodiad F)

(vi)       Copi o Bolisi Cronfeydd Wrth Gefn (Atodiad G)

(vii)      Copi o Arolwg Cymorth Paratoi at y Dyfodol Powys (Atodiad H – I ddilyn)

(viii)     Asesiadau Effaith Unigol yn ymwneud â chynigiono dan (iii) uchod (Atodiad I)

 

Bydd diwyg y cyfarfod fel a ganlyn:

 

Cyflwyniad

 

10.00 – 10.05

Clive Pinney

Jane Thomas

Paul Bradshaw

Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

Cyllid

Datblygu’r Gweithlu a’r Sefydliad

10.05 – 10.25

Emma Palmer

Diane Reynolds

Transnewid a Chyfathrebu

Gwasanaethau Digidol

10.25 – 10.45

Matt Perry

Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu

10.45 – 11.10

Gwilym Davies

Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

11.10 – 11.35

Nina Davies

Tai a Datblygu’r Gymuned

11.35 – 12.00

 

4.1

Adroddiadau pdf icon PDF 815 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.2

Asesiadau Effaith pdf icon PDF 11 MB

Dogfennau ychwanegol: