Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 14eg Rhagfyr, 2020 2.30 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Ethol Is-Gadeirydd

Yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, i ethol Is-gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

 

3.

Datganiadau o Fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod yn y cyfarfod.

 

4.

Datganiad o Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

 

5.

Adroddiad blynyddol Freedom Leisure pdf icon PDF 967 KB

Craffu adroddiad blynyddol Freedom Leisure.

 

6.

Rhaglen waith Craffu

Trefnwyd cyfarfodydd nesaf y Pwyllgor fel a ganlyn:

 

18-01-21

10.00 – 12.00

Perfformiad  Q3 + Risg

(Dros dro – Adroddiad cyfrinachol - Tai)

28-01-21

14.00 – 16.00

Y gyllideb

01-03-21

10.00 – 12.00

Strategaeth Ddigidol 2021-25

12-04-21

10.00 – 12.00

 

03-06-21

10.00 – 12.00

Perfformiad  Q4 + Risg

12-07-21

10.00 – 12.00

Perfformiad Q1 + Risg (i’w gadarnhau)

06-09-21

10.00 – 12.00

 

18-10-21

14.00 – 16.00

Perfformiad Q2 + Risg

29-11-21

10.00 – 12.00

 

 

Eitemau posibl i’w trafod:

 

·       Gwasanaethau Rheoleiddio

·       Cyfraddau ailgylchu – beth yw manteision y cynnydd yn y cyfraddau ailgylchu a sut y gallwn barhau â’r cyfraddau ailgylchu hynny.

·       Astudiaeth Effaith Economaidd / Grwp Ffocws Canol Trefi

·       Ffermydd y sir

·       Adolygu dileu’r Gwasanaeth Difa Pla (wedi’i ychwanegu gan y Pwyllgor Cydlynu)

·       Twf Canolbarth Cymru

 

7.

Eitem Eithriedig

I ystyried cadarnhau’r Cynnig canlynol:

 

PENDERFYNWYD eithrio’r cyhoedd ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar y sail y byddent yn clywed gwybodaeth eithriedig dan gategori 3 Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywiol) (Cymru) 2007.

 

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

8.

Datrys problemau cytundebol gyda Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru (HOWPS)

Craffu adroddiad cyfrinachol y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a’r Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol.