Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 19eg Hydref, 2020 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hytyried yn y cyfarfod.

3.

Datganiad y Chwip Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Cymorth ar gyfer Unigolion sy'n Gwarchod eu Hunain yn ystod y Pandemig Covid-19 pdf icon PDF 690 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu ac Ymgysylltu Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiadau Perfformiad a Risg pdf icon PDF 456 KB

Wedi’i atodi mae pro-forma i gynorthwyo Aelodau wrth graffu adroddiadau perfformiad a risg.

 

Bydd cyflwyniad gan Aelodau ar ddefnyddio graffiau Power Bl ar ddechrau’r eitem hon.

5.1

Adroddiadau Perfformiad

Derbyn ac ystyried yr Adroddiadau Perfformiad ar gyfer y meysydd Gwasanaethau o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor.

5.2

Adroddiad Risg pdf icon PDF 15 KB

Derbyn ac ystyried y Gofrestr Risg Strategol.

6.

Rhaglen Waith Craffu

 

Byddcyfarfodydd nesaf y Pwyllgor fel a ganlyn:

 

02-11-20

14.00 – 16.00

 

07-12-20

10.00 – 12.00

Opsiynauar gyfer Gwella Strwythur y Band EangPennaeth Gwasanaethau Digidol

 

18-01-21

 

PerfformiadChwarter 3 + Risg

(Dros DroAdroddiad Cyfrinachol - Tai)

28-01-21

 

Y Gyllideb

01-03-21

 

StrategaethDdigidol 2021-25

12-04-21

 

 

03-06-21

 

PerfformiadChwarter 4 + Risg

12-07-21

 

PerfformiadChwarter 1 + Risg

06-09-21

 

 

18-10-21

 

PerfformiadChwarter 2 + Risg

29-11-21

 

 

 

Eitemauposibl i’w hystyried:

·         GwasanaethauRheoleiddio

·         Cyfraddauailgylchu – pa fantais sy’n cael eu cymryd o’r cynnydd mewn cyfraddau ailgylchu a sut y gallwn gynnal y cyfraddau ailgylchu

·         AstudiaethEffaith Economaidd / Grwp Ffocws Canol Dref

·         Ffermwydd y Sir

 

Diweddarugwybodaeth yn codi o’r cyfarfod blaenorol:

·         Adolygiad o Daliadau Meysydd Parcio – ail gyfarfod a gynhaliwyd 13 Hydref 2020.