Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Iau, 16eg Gorffennaf, 2020 11.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

3.

Datganiad Chwip y Blaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Eitemau Craffu

4.1

Tyfu Canolbarth Cymru pdf icon PDF 2 MB

Craffu’r Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru.

4.2

Galwadau Lles pdf icon PDF 548 KB

Craffu adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu ac Ymgysylltu Corfforaethol ynglyn â Monitro Galwadau Lles.

5.

Rhaglen Waith Craffu

Byddcyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal fel a ganlyn:

 

30/07/2020

14.00 – 15.00

Eitemau:  Canolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd y Byd

 

 

Eitemau posibl i'w hystyried:

·                     Gwasanaethau Rheoleiddio

·                     Cyfraddau ailgylchu – pa fantais sy'n cael ei manteisio ar y cynnydd mewn cyfraddau ailgylchu a sut y gallwn gynnal cyfraddau ailgylchu.

·                     Astudiaeth Effaith Economaidd / Gr?p Ffocws Canol Tref

 

Diweddaru Gwybodaeth sy'n codi o'r cyfarfod blaenorol:

·                     Adolygiad o'r Taliadau Parcio Ceir – cyfarfod i'w drefnu ym mis Gorffennaf 2020.