Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Iau, 2ail Gorffennaf, 2020 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

3.

Datganiad Chwip y Pleidiau

 

 

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Eitemau Craffu

4.1

Cymorth Busnes pdf icon PDF 521 KB

4.2

Olrhain Cysylltiadau pdf icon PDF 473 KB

5.

Rhaglen Waith Craffu

 

Cynhelircyfarfodydd nesaf y Pwyllgor fel a ganlyn:

 

16/07/2020

14.00 – 15.00

Eitemau:

Bargen Twf Canolbarth Cymru – ddogfen gynnig

 

CanolfanFydol ar gyfer Rhagoriaeth Rheilffyrdd

30/07/2020

14.00 – 15.00

Mae’rCyngor Sir yn cwrdd ar y dyddiad hwn

 

 

Eitemau y gellir eu hystyried:

·         GwasanaethauRheoleiddio

·         Cyfraddauailgylchu – pa fantais sy’n cael ei wneud o’r cynnydd yn y cyfraddau ailgylchu a sut gallwn ni gynnal y cyfraddau ailgylchu

 

Diweddarugwybodaeth o gyfarfodydd blaenorol:

·         GwasanaethPrisioprisio busnesau newydd (NB)

·         AdolyguTaliadau Meysydd Parciodiweddariad ar statws cyfredol yr adolygiad (WR).

·         Tenantiaidyn talu tâl gwasanaeth am dorri gwairbydd ad-daliad gan y gwasanaeth os nad yw’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu’n llawn. (NB)