Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 25ain Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 190 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiad Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2011.

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Datganiadau o Fudd

Unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i'w trafod yn y cyfarfod.

 

5.

Trosedd ac Anhrefn pdf icon PDF 321 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad gan Gydlynydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Polisi Gorfodaeth Erlyniadau pdf icon PDF 241 KB

Ystyried adroddiad gan yr Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio, i’w graffu cyn y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfiawnder Bwyd pdf icon PDF 62 KB

Yn deillio o gynnig a ystyriwyd gan y cyngor llawn ar 11 Gorffennaf 2019, i ystyried cylch gorchwyl yr arolwg llawn y gofynnwyd i’r Pwyllgor ei wneud gan y cyngor llawn.

 

Mae copi o’r cynnig a ystyriwyd gan y cyngor wedi’i atodi er gwybodaeth.

 

8.

Argymhellion y Gweithgorau

Derbyn argymhellion y gweithgorau canlynol ac ymatebion y Cabinet:

 

9.

Rhaglen Waith Craffu pdf icon PDF 128 KB

Derbyn copi o blaenraglen waith Craffu a gwneud unrhyw awgrymiadau ar eitemau i’w hychwanegu neu ddileu sydd i’w hystyried gan y Pwyllgor Cydlynu.