Agenda

Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee
Dydd Llun, 14eg Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Wyn Richards, Scrutiny Manager and Head of Democratic Services  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 142 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 20 Awst 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiad o Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor).

 

4.

Datganiadau o Ddiddordeb

Datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

5.

Cynllun Gweithredu Boddhad Tenantiaid a Chwsmeriaid yn Gyntaf. pdf icon PDF 341 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad y Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol

 

6.

A yw Cyngor Sir Powys yn barod i Brexit pdf icon PDF 156 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad y Swyddog Prosiect (Digwyddiadau ac Argyfyngau Sifil Posibl)

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Argymhellion y Gweithgorau pdf icon PDF 148 KB

Derbyn copi o argymhellion y Gweithgorau canlynol ynghyd ag ymatebion y Cabinet:

 

·         Gweithgor Craffu ETCLl – Strategaeth Toiledau Cyhoeddus – Ebrill 2019

·         Cyd-weithgor Craffu – Gweledigaeth 2025 – Mehefin 2019

·         Gweithgor Craffu ETCLl – HAMP – Gorffennaf 2019

·         Gweithgor Craffu ETCLl – Cynnal a chadw dros y gaeaf – Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Waith Craffu pdf icon PDF 123 KB

Derbyn copi o’r Blaenraglen Waith Craffu a gwneud unrhyw awgrymiadau am eitemau i’w hychwanegu neu ddileu i’w hystyried gan y Pwyllgor Cydlynu.