Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig trwy Teams, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Dydd Gwener, 15fed Mai, 2020 11.00 am

Cyswllt: Lisa Richards 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

 

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

 (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

 

4.

Craffu Gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes pdf icon PDF 123 KB

Derbyn er gwybodaeth, manylion gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes sy’n destun craffu.

 

5.

Craffu Gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes – Pwyllgor Iechyd a Gofal

5a

Y goeden gwneud penderfyniadau ar PPE ac asesu risg. pdf icon PDF 898 KB

I ystyried y goeden gwneud penderfyniadau ac asesu risg.

 

5b

Gwasanaethau Plant pdf icon PDF 283 KB

I nodi’r wybodaeth briffio a ddosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gwaith sy’n hanfodol i fusnes – Papurau Briffio. pdf icon PDF 355 KB

Derbyn er gwybodaeth, papurau briffio eraill a ddosbarthwyd dros yr wythnosau diwethaf.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH

Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Iau 28 Mai 2020 rhwng 11am a chanol dydd i drafod yr eitem ganlynol:

 

·         Y Bwrdd Iechyd a Chyngor Sir Powys, monitro, sicrwydd ac uwchgyfeirio integredig ar gartrefi nyrsio a gofal preswyl dros y pandemig COVID19