Agenda

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Dydd Llun, 24ain Chwefror, 2020 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Lisa Richards 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

 

Derbyn datgeliadau o chwipiaid y pleidiau gwaharddedig a roddwyd i aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag adran 78 (3) o Fesur Llywodraeth Leol 2011.

 

(DS: Atgoffir yr Aelodau, o dan adran 78, na all Aelodau sydd wedi cael y chwip plaid waharddedig bleidleisio ar fater sydd gerbron y Pwyllgor.)

 

 

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 307 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 13 a 27 Ionawr 2020 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Prosiect Gogledd Powys - Model o Ofal pdf icon PDF 299 KB

Ystyried y Model o Ofal arfaethedig ar gyfer Prosiect Gogledd Powys.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau Perfformiad

6a

Adroddiad Perfformiad Oedolion - Rhagfyr 2019 pdf icon PDF 654 KB

Ystyried Adroddiad Perfformiad Rhagfyr 2019 ar gyfer Gwasanaethau Oedolion.

6b

Adroddiad Perfformiad Gwasanaethau Plant - Rhagfyr 2019 pdf icon PDF 3 MB

Ystyried Adroddiad Perfformiad Gwasanaethau Plant – Rhagfyr 2019.

7.

Cyllid

Adolygu’r Adroddiad Gorolwg a Rhagolygon Ariannol Ionawr 2020, gyda chyfeiriad penodol i’r adrannau yn wneud â Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant.

8.

Diweddariad ar Gymorth Integredig Iechyd Emosiynol a Llesiant y De pdf icon PDF 294 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio, y Cynghorydd Sir R Powell.

9.

Prosiect Plant yn Gyntaf pdf icon PDF 218 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio, y Cynghorydd Sir R Powell.

 

10.

Sicrhau Ansawdd

Derbyn cyflwyniad ar Sicrhau Ansawdd.

11.

Bargen Twf Canolbarth Cymru - Cyd-Weithgor Craffu

Penodi un Aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal i eistedd ar Gyd-Bwyllgor Craffu y Fargen Twf Canolbarth Cymru.

12.

Gweithgorau - adroddiadau crynhoi

12a

Gweithgor Gwasanaethau Oedolion pdf icon PDF 153 KB

Nodi adroddiad crynhoi y Gweithgor Gwasanaethau Oedolion.

12b

Gweithgor Gwasanaethau Plant pdf icon PDF 197 KB

Derbyn adroddiad crynhoi y Gweithgor Gwasanaethau Plant.

13.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 335 KB

Nodi blaenraglen waith y pwyllgor craffu.