Agenda

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 9.00 am

Lleoliad: Teams

Cyswllt: Lisa Richards 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Cofnodion pdf icon PDF 311 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir.

5.

Mynediad at Wybodaeth

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

Ynei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

6.

Prisio Gofal Preswyl

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Oedolion.

7.

RHAGLEN WAITH

Nodi y bydd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn cwrdd a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol i drafod rhaglen waith y dyfodol pan fydd busnes yn dychwelyd i’r arfer.  Yn y cyfamser, mae’r eitemau canlynol wedi’u rhaglenni a bydd eitemau eraill yn cael eu hychwanegu pan wyddys:

 

·         14 EbrillCofrestrau Risg i’r Gwasanaeth

·         23 GorffennafAdroddiad Cyllid Chwarter 1

·         24 Medi – cydweithio â’r Bwrdd Iechyd