Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Iau, 8fed Gorffennaf, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

3.

Datganiadau Chwip y Pleidiau

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Castell Caereinion

Derbyn ac ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ac i wneud unrhyw argymhellion ac arsylwadau i’r Cabinet i’w hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN WAITH

Nodi y bydd cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol wedi’u trefnu fel a ganlyn:

 

14-07-21

 

14.00 - 16.00

Zoom

Cyllidebau Ysgolion 2021-22

Alldro Cyllidebau Ysgolion 2020-21

Adroddiad Tlodi

 

09-21 TBC

 

15-09-21

 

14.00 - 16.00

Zoom

Mount Street / Cradoc (Cabinet 21-09-21)

Llanbedr (Cabinet 21-09-21)

Yr Ystog (Cabinet 21-09-21)

 

08-12-21

 

14.00 - 16.00

Zoom

 

12-01-22

14.00 - 16.00

Zoom

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg – ol-ymgynghoriad (Cabinet 18-01-22)

 

Cyfnod Myfyrio gan y Pwyllgor

Gofynnir i’r Pwyllgor dreulio 5 i 10 munyd yn myfyrio ar y cyfarfod heddiw.