Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Mawrth, 26ain Mai, 2020 12.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau gan Chwip y Pleidiau

Derbyndatganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Diweddariad ar Brydau Ysgol Am Ddim pdf icon PDF 382 KB

Derbyn ac ystyried yr adroddiad briffio sydd wedi’i atodi.

5.

Diweddariad ar y Rhaglen Edtech pdf icon PDF 692 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad yr Aelodau Portffolios ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu ac Addysg ac Eiddo.

6.

RHAGLEN WAITH

Bydd y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor fel a ganlyn:

 

8 Mehefin 2020

1.00 p.m. -  2.00 p.m.

 

Yreitemau i’w craffu fydd:

·         PolisiCludiant Ysgol

 

 

Cynhelir y cyfarfodydd dilynol fel a ganlyn:

22 Mehefin 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.

6 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.

20 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.