Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Llun, 2ail Mawrth, 2020 11.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Scrutiny Manager and Head of Democratic Services 

Eitemau
Nodyn Rhif eitem

11.30 am

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

11.33 am

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

11.35 am

3.

Datganiadau gan Chwip y Pleidiau

Derbyndatganiadauynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

11.37 am

4.

Cofnodion pdf icon PDF 258 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) canlynol fel cofnod cywir:

22 Ionawr 2020.

11.42 am

5.

Cyd-Weithgor - Bargen Twf Canolbarth Cymru

Penodi 1 Aelod o’r Pwyllgor fel aelod o’r Cyd-Weithgor – Bargen Twf Canolbarth Cymru.

 

Enwebiadau a dderbyniwyd hyd yn hyn (yn y drefn y derbyniwyd yr enwebiadau):

1. Cynghorydd Sir Jake Berriman

2. Cynghorydd Sir Karen Laurie-Parry

11.50 am

6.

Categoreiddio Cenedlaethol Ysgolion Powys 2019-20 pdf icon PDF 556 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

SESIWN PRYNHAWN - YN DECHRAU AM 2.00 P.M.

2.00 pm

7.

ERW pdf icon PDF 575 KB

Derbyn ac ystyried cyflwyniad gan Mr Andi Morgan, Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro, ERW.

3.00 pm

8.

Briff gan y Cadeirydd

Derbyn diweddariad gan Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau.

3.05 pm

9.

RHAGLEN WAITH

Mae’r cyfarfodydd canlynol wedi’u cynllunio:

 

Cyfarfodydd Pwyllgor:

20/03

Adolygiad Strategol Achos Busnes Ysgolion (Cyfrinachol)

Data Gwerth Ychwanegol

18/05

PIAP (ffocysu ar R3)

Gweledigaeth - Egwyddorion

MehefinI’w gadarnhau

Cynllun Strategol Cymraeg mewn AddysgCyllid Cyn Ymgynghoriad

28/09

Data Ysgolion (heb ei ddilysu) (Cyfrinachol)

02/11

Cynllun Strategol Cymraeg mewn AddysgDogfen Derfynol

14/12

ADY?

Ad-drefnu Ysgolion?

 

Sesiwn Briffio:

4 Mehefin I’w gadarnhauCynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg