Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig. Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd am weld y cyfarfod gysylltu a'r sawl sydd wedi'i enwi ar yr agenda, Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Mercher, 30ain Medi, 2020 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Nodyn: This meeting is being undertaken via Teams. Any member of the public who wishes to connect to the meeting please contact the person named on the agenda. 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuridau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 331 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mai 2020 fel cofnod cywir.

4.

Materion yn codi

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

6.

Cylch Gorchwyl

Derbyn diweddaraiad llafar.

7.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 226 KB

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 26 Mehefin, 2020.

8.

Profion Ansawdd Data 2020 pdf icon PDF 354 KB

Nodi’r adroddiad.

9.

Adolygu Cydymffurfiaeth gyda Cod TPR 14 pdf icon PDF 676 KB

Derbyn diweddariadau ynglyn a chydymffurfiaeth Cod Ymarfer 14 TPR.

10.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 47 KB

Nodi’r adroddiad.

11.

Adroddiad Blynyddol - Datganiad y Cadeirydd (Drafft) pdf icon PDF 338 KB

Derbyn yr adroddiad drafft.

12.

Adolygu'r Gofrestr Risgiau (Eitemau Sefydlog) pdf icon PDF 470 KB

Adolygu’r adroddiad ac ystyried unrhyw risgiau newydd.

13.

Partneriaeth Pensiwn Cymru - Diweddariad (Eitem Sefydlog] pdf icon PDF 24 KB

Nodi’r adroddiad.

14.

Deddfwriaeth a Chanllawiau Newydd (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 241 KB

Nodi’r adroddiad.

15.

Cofnod Cyfathrebiadau'r Bwrdd (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 11 KB

Nodi’r Cofnod Cyfathrebiadau.

16.

Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd (eitem sefydlog)

17.

Eitemau Sefydlog heb angen unrhyw ddiweddariadau

Cofrestr Torr-Gyfraith

Dod â chontractio allan i ben

Adroddiadau Archwilio

Gweithdrefn Datrys Anghydfodau Mewnol [IDRP]

18.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

2020

9 Tachwedd

 

2021darpar dyddiadau yn ddibynnol ar gymeradwyaeth y Bwrdd [cyfarfodydd am 2.00 p.m.]

15 Chwefror

14 Mehefin

13 Medi

22 Tachwedd