Agenda

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

 

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 150 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 11 Medi 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Materion yn codi

a)    Diweddariad llafar gan y Cadeirydd.

 

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

a)         Hyfforddiant

i)          Adborth o ddigwyddiad CIPFA Barnett Waddingham yng Nghaerdydd

ii)         Gwerthusiad Tair Blynedd

 

b)         Arolwg gweinyddu a llywodraethu cynlluniau pensiwn gwasanaethau cyhoeddus y Rheoleiddiwr Pensiynau.

6.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 157 KB

Nodi cofnodion drafft y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi a gynhaliwyd ar 4 Hydref , 2019.

 

7.

Adolygu cydymffuriaeth â TPR Code 14 pdf icon PDF 670 KB

Ystyried y cynllun gweithredu ar gyfer mynd i’r afael ag eitemau oren a choch.

 

8.

Cofrestr Torri Amodau pdf icon PDF 420 KB

Nodi’r adroddiad.

 

9.

Adolygu’r Gofrestr Risgiau ac ystyried risgiau newydd [Eitem Sefydlog] pdf icon PDF 63 KB

Nodi’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Canllawiau ac adnoddau diweddar y Rheoleiddiwr Pensiynau pdf icon PDF 67 KB

Nodi’r adroddiad

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad ar Brosiect Llif Gwaith a Delweddu Dogfennau. pdf icon PDF 71 KB

Nodi’r adroddiad.

 

 

12.

Risgiau gweinyddu a llywodraethu’r TPR yng nghynlluniau pensiwn y gwasanaethau cyhoeddus. pdf icon PDF 322 KB

Ystyried adborth gan Gadeirydd y Bwrdd ar Arolwg Cohort y Rheoleiddiwr Pensiynau ar gynllun pensiwn Llywodraeth Leol.

 

13.

Partneriaeth Pensiynau Cymru – Diweddariad ar gyfuno buddsoddiadau [Eitem Sefydlog] pdf icon PDF 12 KB

Nodi’r adroddiad.

 

 

14.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 69 KB

Nodi’r adroddiad.

 

 

15.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog) pdf icon PDF 91 KB

Nodi’r adroddiad.

 

 

16.

Deddfwriaethau a chanllawiau newydd (Eitem Sefydlog)

Derbyn adroddiad llafar.

 

17.

Cofnod Cyfathrebu’r Bwrdd (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 99 KB

Nodi’r cofnod cyfathrebu

 

18.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog)

Derbyn adroddiad llafar.

 

 

 

19.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

Derbyn adroddiad llafar.

 

20.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

2020 – cyfarfodydd am 10.00a.m.

13 Chwefror

22 Mai

14 Medi

9 Tachwedd