Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig. Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd am weld y cyfarfod gysylltu a'r sawl sydd wedi'i enwi ar yr agenda, Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Gwener, 22ain Mai, 2020 11.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

 

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 322 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Bwrdd fel cofnod cywir.

 

4.

Materion yn codi

Diweddariad llafar gan y Cadeirydd.

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

6.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 194 KB

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2020.

 

7.

Adolygiad y Rheoleiddiwr Pensiynau o risgiau llywodraethu a gweinyddu yng nghynlluniau pensiwn Gwasanaethau Cyhoeddus. pdf icon PDF 139 KB

8.

Diweddariadau a wnaed o ran cydymffurfio â Chod Ymarfer 14 y TPR. pdf icon PDF 676 KB

9.

Adroddiad gweithredol a diweddariad pdf icon PDF 114 KB

10.

Cylch Gorchwyl

11.

Adroddiad Blynyddol – Datganiad drafft y Cadeirydd pdf icon PDF 338 KB

12.

Adolygu'r Gofrestr Risgiau (Eitemau Sefydlog) pdf icon PDF 470 KB

13.

Prosiect Delweddu Dogfennau a Llif Gwaith – Diweddariad llafar

14.

Partneriaeth Pensiynau Cymru – diweddariad ar gronni buddsoddiadau (eitem sefydlog) pdf icon PDF 10 KB

15.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 55 KB

16.

Deddfwriaethau a chanllawiau newydd (eitem sefydlog) pdf icon PDF 318 KB

17.

Cofnod cyfathrebu â’r Bwrdd (eitem sefydlog) pdf icon PDF 18 KB

18.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog) pdf icon PDF 426 KB

Cofrestr torri amodau

Gorffen contraction allan

Adroddiadau archwilio

Trefniadau datrys anghydfodau mewnol 

 

 

19.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

14 Medi 2020

9 Tachwedd 2020