Agenda

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Mawrth, 5ed Mawrth, 2019 3.00 pm, CANCELLED

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Nodyn: Cancelled due to not being quorate 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

 

3.

Croesawu cynrychiolydd newydd y cyflogwyr.

4.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 80 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Bwrdd a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 208 fel cofnod cywir.

 

5.

Materion yn codi

Derbyn diweddariad llafar gan y Cadeirydd.

 

6.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

7.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 71 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2018 ac i dderbyn cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygu cydymffurfio â Chod TPR 14 pdf icon PDF 217 KB

I ystyried y cynllun gweithredu ar fynd i’r afael ag eitemau melyn a choch a ddaeth i’r amlwg.

 

9.

Cofnodi achosion o dorri’r gyfraith pdf icon PDF 63 KB

I ystyried y polisi drafft ar gofnodi achosion o dorri’r gyfraith.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adolygu’r eitemau ar y Gofrestr Risgiau pdf icon PDF 98 KB

Adolygu’r eitemau ar y Gofrestr Risgiau a

a) Seiberddiogelwchdiweddariad ar gynnydd a hyfforddiant

b) Diweddariad ar ddelweddu dogfennau a mudo llif gwaith.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Deddfwriaethau a chanllawiau newydd (eitem sefydlog) pdf icon PDF 72 KB

I ystyried yr adroddiad.

 

12.

Cronfa Cymru - Diweddariad ar gyfuno buddsoddiadau (Eitem Sefydlog)

13.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 78 KB

I ystyried yr adroddiad.

 

14.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog)

15.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog)

16.

Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd (eitem sefydlog)

17.

Eitemau cyfrinachol

Mae angen i’r Bwrdd ystyried a fyddai gwneud yr eitemau canlynol yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth am faterion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn neu fudiad penodol wrth ystyried gwahardd y cyhoedd o’r rhan hon o’r cyfarfod.

 

18.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

19.

Diweddariad ar brosiect Delweddu Dogfennau a Llif Gwaith.

I ystyried yr adroddiad.

 

20.

Llif arian y Gronfa Bensiwn

I ystyried adroddiad ar y llif arian.

 

21.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

I nodi dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:

6 Mehefin, 2019

5 Medi, 2019

8 Tachwedd, 2019