Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mercher, 2ail Mehefin, 2021 10.15 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Bydd rhaid i aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 am

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categoriau 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â:

 

(i)              gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw unigolyn

(ii)             gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

2.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Y Prif Gyfreithiwr)

 

2.2

Cais am drwydded

Ystyried cais am Drwydded Cerbyd Hacni a Gyrrwr Hurio Preifat  – JD/02/2021

 

Dogfennau ychwanegol: