Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mawrth, 27ain Hydref, 2020 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-Bwyllgor i fynychu cyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

The Monitoring Officer has determined that category 3 of the Access to Information Procedure Rules applies to the following items. His view on the public interest test (having taken account of the provisions of Rule 14.18 of the Council's Access to Information Rules) was that to make this information public would disclose information relating to:

 

(iii) Information relating to the financial or business affairs of any particular person (including the authority holding that information)

 

These factors in his view outweigh the public interest in disclosing this information. Members are asked to consider these factors when determining the public interest test, which they must decide when considering excluding the public from this part of the meeting.

 

 

 

2.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-Bwyllgor gan y Clerc i’r Is-Bwyllgor (Prif Gyfreithiwr).

2.2

Cais am drwydded

Ystyried cais am Drwydded Cerbyd Hacni.

3.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categoriau 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â:

 

(i)              gwybodaethyn ymwneud ag unrhyw unigolyn

(ii)             gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

4.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

4.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-Bwyllgor gan y Clerc i’r Is-Bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

4.2

Cais am drwydded

Ystyried cais ar gyfer Trwydded ar y Cyd ar gyfer Trwydded Cerbyd Hacni a Gyrwyr Llogi Preifat.