Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Gwener, 23ain Awst, 2019 10.00 am

Lleoliad: Video Conference Room - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Mae gofyn i Aelodau'r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod Briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categorïau 1 a 2 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.18, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu:

 

(i) gwybodaeth ynghylch unigolyn

 

(ii) gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn.

 

Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

2.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 127 KB

Derbyncyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor [y Prif Gyfreithiwr].

2.2

Cais am drwydded

Ystyried adnewyddiad cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd sy’n cael ei logi’n breifat ar y cyd â thrwydded Cerbyd Hacni

Dogfennau ychwanegol: