Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Llun, 13eg Awst, 2018 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Mae angen i aelodau'r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod Briffio preifat am 10.00 a.m. Cynhelir yr Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis am 10.30 a.m. ac yna bydd Is-bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 am 11.15 a.m..

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categori 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol. Ei farn ar brawf lles y cyhoedd, (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.18 Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor) oedd y byddai caniatáu i'r wybodaeth hon gael ei chyhoeddi’n datgelu gwybodaeth mewn perthynas â’r canlynol:

 

 

(i) gwybodaeth am unigolyn

 

(ii) gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn.

 

Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na budd y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

2.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac eglurhad am weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

 

 

2.2

Cais am drwydded

I ystyried cais am Drwydded Yrru Cerbyd Hacni a Llogi Preifat ar y cyd.

 

Dogfennau ychwanegol: