Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mawrth, 14eg Tachwedd, 2017 10.30 am

Lleoliad: Video Conference Room, Brecon - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-Bwyllgor i fynychu cyfarfod Briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Penderfyniad i eithrio'r cyhoedd a'r wasg

Mae’r Swyddog Monitro wedi pennu bod categorïau 1 a 2 o’r Rheolau Gweithdrefnau Mynediad at Wybodaeth yn berthnasol i’r eitemau canlynol.  Ei farn ar y prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.18 o Reolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor) oedd y byddai gwneud y wybodaeth yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â:

 

(i) gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw unigolyn

 

(ii) gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn

 

Ynei farn ef mae’r ffactorau hyn yn bwysicach na lles y cyhoedd o ddatgelu’r wybodaeth hon.  Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu prawf lles y cyhoedd sy’n ofynnol iddyn nhw eu hystyried wrth eithrio’r cyhoedd o’r rhan hon o’r cyfarfod.

 

2.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat ar y cyd

2.1

Gweithdrefnau'r Is-bwyllgor

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Clerc i’r Is-bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

2.2

Adolygu trwydded

Ystyried y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat ar y Cyd a Thrwydded Gweithredwr Llogi Preifat sydd gan MTD.

Dogfennau ychwanegol: