Agenda

Is-Bwyllgor Creu Rhestr Fer - Dydd Mawrth, 7fed Medi, 2021 9.15 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Eitemau Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 1 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn groes i egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data ac yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn.  Oherwydd hyn a chan nad oedd yn ymddangos bod yna galw mawr ymhlith y cyhoedd am ddatgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

4.

Llunio rhestr fer ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Addysg.

Llunio rhestr fer ar gyfer swydd Cyfarwyddwr addysg.  Manylion i’w hanfon atoch ar wahân.