Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Iau, 7fed Hydref, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno). Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

2.

Ballie Gifford

Derbyn cyflwyniad gan Baillie Gifford.

 

Bydd y cyfarfod fyw yn cychwyn tua 10.30am

3.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.

Datganiadau o fudd.

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran yr eitemau i’w trafod ar yr Agenda.

 

5.

Cofnodion pdf icon PDF 330 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2021 fel cofnod cywir.

.

 

6.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 324 KB

Derbyn er gwybodaeth, gofnodion cyfarfodydd Bwrdd Pensiynau Powys a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2021 a 8 Gorffennaf 2021.  (Cyflwynwyd crynodeb o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2021 gan Gadeirydd y Bwrdd i gyfarfod y Pwyllgor ar 12 Mawrth 2021).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar Lywodraethu a Gweinyddu pdf icon PDF 334 KB

Ystyried yr adroddiad

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru [WPP] pdf icon PDF 139 KB

Derbyn ac ystyried yr adroddiad ar y WPP.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno). Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

10.

Adroddiad Blynyddol Drafft ar y Gronfa Bensiynau 2020/21

Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad ar ariannu

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

 

12.

Adroddiad Monitro Chwarterol - Ch2

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adolygiad o’r Strategaeth Fuddsoddi Dros Dro

Ystyried yr adroddiad gan Aon

14.

Buddsoddi Cyfrifol

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

 

Dogfennau ychwanegol:

15.

Rhagolwg o’r Cynllun Busnes

Ystyried yr adroddiad gan Aon