Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 9fed Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 346 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2021 a 16 Mehefin 2021 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad Llywodraethu a Gweinyddu pdf icon PDF 248 KB

Nodi’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf icon PDF 138 KB

Nodi cynnwys yr adroddiad a chymeradwyo Cynllun Busnes Partneriaeth Pensiwn Cymru 2021-24.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Buddsoddiad Cyfrifol

Derbyn adroddiad ar lafar.

7.

Datganiad Strategaeth Cyllido pdf icon PDF 724 KB

Ystyried y Strategaeth ddrafft.

8.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr adroddiad canlynol yn destun categori 5 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth a allai fod yn destun braint broffesiynol gyfreithiol mewn achos cyfreithiol. Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

9.

Adroddiadau Perfformiad

Ystyried adroddiadau Aon.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adolygu Strategaeth

Ystyried adroddiad gan Aon.

11.

Buddsoddiad Cyfrifol

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

12.

Cynllun busnes yn edrych tua'r dyfodol

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

13.

Asesiad Risg Cyflogwr

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

14.

Polisi Cyflogwr

Ystyried y polisi drafft.

15.

Adroddiad Blynyddol Drafft y Gronfa Bensiwn 2020/21

Nodi’r adroddiad drafft.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Lwfansau

Ystyried yr adroddiad.