Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 11eg Rhagfyr, 2020 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Nodyn: This meeting is being held via Teams. Any member of the public who wishes to connect to the meeting please contact the person named on the agenda. 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 208 KB

Awdurdodu’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd a 3 Rhagfyr 2020 fel cofnodion cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiad Llywodraethu a Chydymffurfio pdf icon PDF 128 KB

I ystyried a chytuno ar y Datganiad Llywodraethu a Chydymffurfio. 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar Lywodraethu a Gweinyddu pdf icon PDF 246 KB

Nodi’r diweddariad a chodi unrhyw faterion.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru [WPP] pdf icon PDF 31 KB

Derbyn adroddiad ar y WPP.

 

7.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Yn ei farn ef, mae’r ffactorau hyn yn bwysicach na budd y cyhoedd o ran datgelu’r wybodaeth hyn.  Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

8.

Russell Investments

Derbyn cyflwyniad

 

9.

Diweddariad Actiwaraidd

Derbyn diweddariad.

 

10.

Diogelu ecwiti

Ystyried adroddiad ar ddiogelu ecwiti.

 

11.

Diweddariad ar y Gronfa Fantoli

Ystyried adroddiad.

 

12.

Adroddiad Monitro Chwarterol

Ystyried adroddiad gan Aon.