Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Mercher, 25ain Tachwedd, 2020 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Nodyn: This meeting is being held via Teams. Any member of the public who wishes to connect to the meeting please contact the person named on the agenda. 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadu o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 314 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2020 fel cofnod cywir.

4.

Cynllun Gwella Data pdf icon PDF 118 KB

Ystyried a chymeradwyo’r Cynllun Gwella Data.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiad Strategaeth Cyfathrebu pdf icon PDF 13 KB

Cymeradwyo’r Datganiad Strategaeth Cyfathreu diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol y Gronfa Bensiwn 2019-20 pdf icon PDF 114 KB

Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Gronfa Bensiwn 2019-20.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

8.

Gwarchod Eciwti

9.

Partneriaeth Pensiwn Cymru

Derbyn adroddiad am Bartneriaeth Pensiwn Cymru.