Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Iau, 13eg Chwefror, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 315 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr, 2019 fel cofnod cywir.

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 379 KB

Ystyried adroddiad gan Gadeirydd Bwrdd Pensiynau Powys ar gyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd, 2019 a derbyn cofnodion draft y cyfarfod, er gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pwerau dewisol y Gronfa Bensiwn pdf icon PDF 28 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitem Eithriedig

Mae'rSwyddog Monitrowedipenderfynu bod yreitemaucanlynolyndestuncategori 3 y RheolauTrefnMynediad at Wybodaeth. Eifarn o ran prawflles y cyhoedd (wediystyrieddarpariaethauRheol 14.8, RheolauMynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddaigwneud y wybodaeth hon yngyhoeddusyndatgelugwybodaethynglyn â materionariannol neu fusnesunrhywunigolynpenodol (gangynnwysyrawdurdodyncadw’rwybodaethhonno). Roedd y ffactorauhynyneifarnefynbwysicachnadiddordeb y cyhoeddwrthddatgelu'rwybodaeth hon. GofynniriAelodauystyried y ffactorauhynwrthbenderfynuarbrawflles y cyhoedd, a dylentbenderfynuhynwrthiddyntystyriedeithrio'rcyhoeddo'rrhan hon o'rcyfarfod.

7.

Strategaeth Diogelu Ecwiti

Ystyried yr adroddiad gan Aon.