Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 22ain Tachwedd, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 157 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 4 Hydref 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Bwrdd Pensiynau Powys – Cylch Gorchwyl y Bwrdd pdf icon PDF 196 KB

Ystyried adroddiad gan Gadeirydd Bwrdd Pensiynau Powys ar Gylch Gorchwyl y Bwrdd a maint y Bwrdd. 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiad Strategaeth Gyllido [FSS] pdf icon PDF 492 KB

Ystyried y Datganiad Strategaeth Gyllido.

 

6.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno). Mae’r ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

7.

Adolygu’r Strategaeth Fuddsoddi

Ystyried adroddiad gan Aon ar yr Arolwg i’r Strategaeth Fuddsoddi.

 

8.

Rheoli Risgiau Ecwiti

Ystyried adroddiad gan Aon

 

9.

Polisi Buddsoddi Cyfrifol

Adolygu’r Polisi Buddsoddi Cyfrifol.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gorchymyn Ymchwilio i’r Farchnad Ymgynghori ar Fuddsoddiadau a Rheoli Ymddiriedol 2019

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol: