Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 26ain Mehefin, 2020 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Nodyn: This meeting is being held via Teams. Any member of the public who wishes to connect to the meeting please contact the person named on the agenda. 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau ar eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 314 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2020 fel cofnod cywir.

 

 

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 316 KB

Ystyried adroddiad gan Gadeirydd Bwrdd Pensiynau Powys ar gyfarfodydd y Bwrdd a gynhaliwyd ar 26 Mawrth a 22 Mai 2020 ac i dderbyn cofnodion y cyfarfod cyntaf a chofnodion drafft yr ail gyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar Lywodraethu a Gweinyddu pdf icon PDF 257 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Weinyddu pdf icon PDF 125 KB

Ystyried datganiad ar y Strategaeth Weinyddu.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Polisi Gordalu pdf icon PDF 26 KB

I ystyried y Polisi Gordalu.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cylch Gorchwyl Bwrdd Pensiynau Powys pdf icon PDF 227 KB

I ystyried diwygiadau i Gylch Gorchwyl Bwrdd Pensiynau Powys.  

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiynau Cymru [WPP] pdf icon PDF 31 KB

Derbyn adroddiad ar y WPP.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

11.

Diweddariad gan Baillie Gifford

Ystyried yr adroddiad gan Baillie Gifford.

 

 

12.

Adolygiad o fuddsoddiad BlackRock Low Carbon World Equity Tracker

Ystyried adroddiad gan Aon.

 

 

13.

Adroddiad monitro chwarterol

Ystyried adroddiad gan Aon.

 

14.

Diweddariad o Werthoedd Asedau

Ystyried adroddiad gan Aon.