Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 13eg Mawrth, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 194 KB

Awdurodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13 Chwefror, 2020 fel cofnod cywir.

4.

Cyflwyniad a Hyfforddiant Carbon Isel Blackrock pdf icon PDF 1 MB

5.

Hyfforddiant Rhannu Risg

6.

Gweinyddu a Diweddariad ar y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol pdf icon PDF 202 KB

Nodi’r diweddariad a thrafod unrhyw broblemau.

7.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 142 KB

Nodi’r adroddiad a thrafod unrhyw broblemau.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddiant pdf icon PDF 130 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiwn Cymru pdf icon PDF 33 KB

Derbyn adroddiad ynglyn a Phartneriaeth Pensiwn Cymru.

10.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

11.

Diweddariad ar Gronfeydd Rhagfantoli a Gweithredu'r Strategaeth Fuddsoddi

Nodi’r adroddiad.

12.

Datganiad Strategaeth Buddsoddi [ISS]

Ystyried y Datganiad Strategaeth Buddsoddi.

13.

Ecwiti Preifat

Ystyried yr adroddiad.

14.

Diweddariad ar Weithredu Risg Ecwiti

Ystyried yr adroddiad.

15.

Meincnod CEM - adroddiad llafar

16.

Adroddiad Monitro Chwarterol

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

17.

Cynllun Busnes ar gyfer y Dyfodol

Ystyried yr adroddiad gan Aon.