Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Llun, 28ain Ionawr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr, 2018 fel cofnod cywir.  Awdurdodi’r Cadeirydd i gydarwyddo cofnodion y Cyd Bwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi a gynhalilwyd ar 6 Medi, 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 59 KB

Derbyn nodiadau adborth Bwrdd Pensiynau Powys o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd, 2018 ac ystyried yr argymhellion.  Nodi cofnodion drafft Bwrdd Pensiynau Powys a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd, 2018.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).  Yn ei farn ef mae’r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

6.

Partneriaeth Pensiwn Cymru [WPP] Diweddariad ar y Pontio Eciwti Bydol

Nodi’r adroddiad diweddaru.

7.

Diweddariad ar yr Eciwti Bydol - Aon

Ystyried yr adroddiad diweddaru gan Aon.

8.

Amddiffyn Eciwti - Aon

Ystyried adroddiad gan Aon.