Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd, 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Diweddariad Cynllun Gweinyddu a Phensiwn Llywodraeth Leol pdf icon PDF 33 KB

Ystyried yr adroddiad.

5.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 107 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diwygio'r Gofrestr Risg pdf icon PDF 87 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Prisiad yr Actiwari pdf icon PDF 2 MB

Prisiad Actiwari ar 31 Mawrth 2019.

8.

Diweddariad Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf icon PDF 33 KB

Derbyn adroddiad ynglyn a’r Partneriaeth Pensiwn Cymru.

9.

Polisi Buddsoddiad Cyfrifol pdf icon PDF 368 KB

Ystyried yr adroddiad.

10.

Cynllun Busnes yn edrych ymlaen pdf icon PDF 124 KB

Ystyried yr adroddiad.

11.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno). Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

12.

Diogelu Ecwiti

Ystyried yr adroddiad.

13.

Adolygiad Strategaeth Buddsoddi

Ystyried yr adroddiad.

14.

Adroddiad Monitro Chwarterol

Ystyried yr adroddiad oddi wrth Aon.