Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Gwener, 4ydd Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i'w trafod ar yr Agenda.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 142 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau

I dderbyn adroddiad gan Gadeirydd y Bwrdd Pensiynau (i ddilyn) a derbyn er gwybodaeth, cofnodion cyfarfod Bwrdd Pensiynau Powys a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2019 a chofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Medi 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Corff Derbyn Newydd - pdf icon PDF 142 KB

Nodi’r adroddiad gan y Pennaeth Cyllid.

 

6.

Corff Penderfynu newydd - pdf icon PDF 68 KB

Nodi’r adroddiad gan y Pennaeth Cyllid.

 

7.

Adroddiad Blynyddol y Gronfa Bensiwn 2018/19 pdf icon PDF 68 KB

I ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn 2018-19

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gweinyddu a diweddariad ar Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. pdf icon PDF 98 KB

Nodi’r adroddiad gan y Pennaeth Cyllid.

 

9.

Diweddariad ar Lywodraethu pdf icon PDF 95 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Hyfforddiant - Prisio – Cadeirydd y Bwrdd Pensiynau

Derbyn cyflwyniad gan Gadeirydd y Bwrdd Pensiynau.

 

11.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiwn Cymru pdf icon PDF 95 KB

Nodi adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

12.

Partneriaeth Pensiwn Cymru – Diweddariad ar LINK a Russell Investments

Derbyn cyflwyniad.

 

13.

Adolygu Penderfyniad pdf icon PDF 211 KB

Ystyried adroddiad gan Aon.

 

14.

Cynllun Busnes - Rhagolwg pdf icon PDF 124 KB

Ystyried adroddiad gan Aon.

 

15.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).  Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

16.

Buddsoddi Cyfrifol

Ystyried adroddiad gan Aon.

 

Dogfennau ychwanegol:

17.

Rheoli Risgiau Ecwiti

Ystyried adroddiad gan  Aon.

 

18.

Gorchymyn yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Ystyried adroddiad gan Aon.

 

19.

Arolwg o’r Strategaeth Fuddsoddi

Ystyried adroddiad gan Aon.

 

20.

Dyrannu Asedau Tymor Canolig (MTAA) – Diweddariad hyd at 30 Mehefin 2019

Ystyried adroddiad gan  Aon.

 

21.

Adroddiad monitro chwarterol

Ystyried adroddiad gan Aon.