Agenda

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Dydd Llun, 1af Gorffennaf, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 225 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 8 Mawrth, 2019, 16 Mai, 2019 a 21 Mehefin, 2019 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau pdf icon PDF 197 KB

Ystyried adroddiad gan Gadeirydd Bwrdd Pensiynau Powys am y cyfarfod Bwrdd a gynhaliwyd ar 3 Ebrill, 2019 ac i nodi’r cofnodion drafft.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Corff Derbyn Newydd -

5.a

Adapt Business Services Limited pdf icon PDF 144 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

5.b

Just Perfect Catering Limited pdf icon PDF 144 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

6.

Adroddiad Torri Amodau pdf icon PDF 29 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Drafft y Gronfa Bensiwn 2018/19 pdf icon PDF 10 KB

I nodi’r adroddiad.

8.

Diweddariad Partneriaeth Pensiwn Cymru [WPP] pdf icon PDF 239 KB

Derbyn adroddiadau ynglyn a’r WPP.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Eitem Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

10.

Diweddariad Partneriaeth Pensiwn Cymru [WPP]

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad Dyraniad Asedau Tymor Canolig [MTAA]

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

12.

Gohirio cynnig mandad MTAA

Ystyried adroddiad gan Aon.

13.

Adroddiad Monitro Chwarterol

Ystyried yr adroddiad gan Aon.

14.

Cynllun Busnes y Dyfodol

Ystyried yr adroddiad gan Aon.